Team Management


Shri. G. P. Pawar

Shri. T. G. Deshmukh
(Voice-Chairman)

Shri. P. R. Choudhari
(Treasurer)

Dr SM.

Chandrakant Suroche

Ma.shri. P. Y. Kor

SM Patil

Prof MV

Shri. B. K. Harad

Shri. A. T. Gholap

Shri. M. D. Mohape

Shri. B. K. Chaudhari

Shri. M. M. Dalvi

Shri. A. B. Pathare

Shri. H. J. Isame